(Sponsor Ad) SSL Certificate ใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาพิเศษลด 5% - 75% จากราคา Vendor Direct Pricing


สมัครสมาชิก ฟรี    Login เข้าใช้งาน     ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งาน    

https://docform.siamecohost.com

กรุณากดปุ่ม + เพื่อ Bookmark หน้านี้เก็บไว้


โครงการส่งเสริมธุรกิจไทย

สร้างแบบฟอร์มออนไลน์เองได้ ง่าย และ ฟรี


docForm Version 9.7 (Update 27/06/2024 18.00)

ดูรายละเอียดการปรับปรุงออกแบบโดย ณัฐเวศน์ LINE ID: @numberzero (รับออกแบบแบนเนอร์ ราคาย่อมเยาเป็นกันเอง)


ข้อมูล ณ วันที่ 16/07/2024

จำนวนสมาชิกที่สมัครใช้บริการ 911 ท่าน, Free Member 824 ท่าน, Sponsor Member 87 ท่าน
จำนวนเอกสารที่บันทึกในระบบรวม 1,652 รายการ

ประกาศ วันที่ 01/05/2024 จะทำการลบข้อมูลสมาชิก Free Member ที่ Non Active ที่ไม่มีการ Login เข้าใช้งาน
ต่อเนื่องเป็นเวลานานเเกิน 180 วัน (นับจากวันที่ Login เข้าใช้งานครั้งล่าสุด)

เว็บไซต์นี้รองรับ Web Browser Google Chrome, FireFox, Safari, Opera และ Microsoft Edge  

ระบบแบบฟอร์มออนไลน์นี้ ทางสยามอีโคโฮสต์ดอทคอม Siamecohost.Com ได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมจาก แบบฟอร์มใบเสนอราคา ที่ออกแบบและพัฒนา โดย บริษัท โค๊ดบี จำกัด (ผู้ให้บริการ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และ พัฒนา iOS & Android Apps) จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แด่ ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารออนไลน์ ได้อย่างง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ (สามารถพิมพ์เป็นเอกสาร หรือ Save เป็น .pdf เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าทางอีเมล์) สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ต้องขอขอบคุณ บริษัท โค๊ดบี จำกัด เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อและอนุเคราะห์ให้นำ Source Code ใบเสนอราคา มาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดเพื่อให้บริการฟรี


ใช้งานง่าย ใน 4 ขั้นตอน

เมื่อ Login แล้ว คลิกเมนู    สร้างเอกสารใหม่  

คลิกเลือกแบบฟอร์มเอกสารที่เมนูหลัก

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสาร

สั่งพิมพ์เอการเป็นกระดาษ หรือ บันทึกเป็น .PDF

บันทึกเอกสารเก็บไว้ในฐานข้อมูล สามารถเรียกกลับมาดู-แก้ไขได้


ตัวอย่าง เมนูหลัก (Main Menu)
คลิกเครื่องหมาย จะแสดงเมนูเพิ่มเติมแบบฟอร์มทั้งหมดที่มีให้บริการ 60 แบบฟอร์ม
(32 แบบฟอร์ม + แบบฟอร์มภาษีของกรมสรรพากร 28 แแบฟอร์ม)
ทุกแบบฟอร์มสามารถกรอกข้อมูลออนไลน์+สั่งพิมพ์ได้


รายการแบบฟอร์มทั้งหมด Show Hide

(1) = ประเภทแบบฟอร์ม, (2) = วิธีจัดเก็บข้อมูล, (3) = ภาษาที่รองรับ
HTML Form มีระบบคำนวณตัวเลข/แสดงยอดรวมเป็นตัวอักษร, PDF Form กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม/ไม่มีระบบคำนวณตัวเลข

ชื่อเอกสาร(1)(2)(3)
01 แบบฟอร์มใบเสนอราคา QUOTATIONHTML FormAuto Save Form
& MySQL
02 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ PURCHASE ORDERHTML FormAuto Save Form
& MySQL
03 แบบฟอร์มใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี DELIVERY NOTE/TAX INVOICEHTML FormAuto Save Form
& MySQL
04 แบบฟอร์มใบรับสินค้า PRODUCT RECEIPTHTML FormAuto Save Form
& MySQL
05 แบบฟอร์มใบวางบิล BILLING NOTEHTML FormAuto Save Form
& MySQL
06 แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ INVOICEHTML FormAuto Save Form
& MySQL
07 แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี RECEIPT/TAX INVOICEHTML FormAuto Save Form
& MySQL
08 แบบฟอร์มใบเพิ่มหนี้ DEBIT NOTEHTML FormAuto Save Form
& MySQL
09 แบบฟอร์มใบลดหนี้ CREDIT NOTEHTML FormAuto Save Form
& MySQL
10 ใบสำคัญรับ RECEIPT VOUCHERHTML FormAuto Save Form
11 ใบสำคัญจ่าย PAYMENT VOUCHERHTML FormAuto Save Form
12 ใบเบิกเงิน CASH WITHDRAWHTML FormAuto Save Form
13 บิลเงินสด CASH SALEHTML FormAuto Save Form
14 ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย WITHHOLDING TAX SLIPHTML FormN/A
15 ใบแนบ ภงด.53 WITHHOLDING TAX ATTACHMENTHTML FormN/A
16 หนังสือมอบอำนาจ POWER OF ATTORNEYHTML FormAuto Save Form
17 หนังสือสัญญากู้เงิน LOAN AGREEMENTHTML FormAuto Save Form
18 หนังสือสัญญาเช่าบ้าน HOUSE LEASEHTML FormAuto Save Form
19 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน/หอพัก HOUSE RECEIPT SLIPHTML FormAuto Save Form
20 ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด/อื่น ๆ LEAVE LETTERHTML FormAuto Save Form
21 หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้้ DEBT COLLECTION LETTERHTML FormAuto Save Form
22 รายการงานที่ต้องทำ TO-DO LIST / CHECK LISTHTML FormAuto Save Form
23 หนังสือยินยอมของคู่สมรส SPOUSE'S LETTER OF CONSENTHTML FormN/A
24 หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง PARENT'S LETTER OF CONSENTHTML FormN/A
25 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ LETTER OF CONSENT TO USE LOCATIONHTML FormN/A
26 หนังสือสัญญาเช่าซื้อ HIRE PURCHASE AGREEMENTHTML FormN/A
27 หนังสือสัญญาเช่า (ทั่วไป) GENERAL LEASE AGREEMENTPDF FormN/A
28 ใบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ DBD REGISTER FORM (1) PDF FormN/A
29 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD REGISTER FORM (2)PDF FormN/A
30 หนังสือยินยอม (ทั่วไป) GENERAL LETTER OF CONSENTHTML FormN/A
31 หนังสือสัญญาซื้อขาย PURCHASE AGREEMENTHTML FormN/A
32 หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน LAND LEASE AGREEMENTPDF FormN/A
33-60 แบบฟอร์มภาษีของกรมสรรพากร 28 (แบบฟอร์ม) สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้PDF FormN/A

ตัวอย่างเอกสารสั่งพิมพ์ (บางส่วน) ใช้งานได้จริง

ที่ Siamecohost.Com ใช้แบบฟอร์มเหล่านี้ พิมพ์เอกสารส่งให้ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ/บริษัทเอกชน แล้วมากกว่า 1,000 ฉบับ

ตัวอย่าง ใบเสนอราคา ** ตัวอย่าง ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย *
ตัวอย่าง ใบสำคัญรับ * ตัวอย่าง ใบสำคัญจ่าย *
ตัวอย่าง ใบลดหนี้ ** ตัวอย่าง ใบเพิ่มหนี้ **
ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ * ตัวอย่าง สัญญากู้เงิน *
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าหอพัก * ตัวอย่าง ใบเบิกเงิน *

ตัวอย่าง บิลเงินสด *


Change Logs

Version 1.0 เปิดให้บริการ แบบฟอร์มใบเสนอราคา

Version 2.0 เพิ่มระบบสมาชิก

Version 2.1 เพิ่มแบบฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน

Version 2.2 เพิ่มแบบฟอร์ม ใบส่งของ / ใบวางบิล / ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด 53) / ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้

Version 2.3 เพิ่มใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (อยู่ในเมนู ใบหักภาษี) + ปรับปรุงการแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ (CSS @media print) ใหม่ทั้งหมด ให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาดูสวยงาม (เหมือนที่เห็นบนหน้าจอ) เต็มหน้ากระดาษ A4 (ลบกรอบเส้นประ ออกไปแล้ว)

Version 2.4 เพิ่มระบบ แบบฟอร์ม 2 ภาษา (TH/EN) สามารถเลือกแบบฟอร์ม ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ได้โดยคลิกเลือกที่เมนูรูปธงชาติ ด้านล่างของแบบฟอร์ม ไอเดียและสคริปส์ โดย thaicreate

Version 2.5 ปรับปรุงทุกแบบฟอร์ม ตรงยอดรวมสุทธิ เพิ่มช่องยอดรวมสุทธิ เป็นตัวอักษร (คำอ่าน TH/EN) ด้วย ฟังก์ชั่น BAHTTEXT By Earthchie และ ฟังก์ชั่น NumberToEnglish bY McShaman + ปรับปรุง แบบฟอร์มในระบบสมาชิกให้รองรับ 2 ภาษา (TH/EN)

Version 2.6 เพิ่ม ตราประทับ ห้าง/ร้าน/บริษัท สามารถเปลี่ยนภาพ หรือ ลบ ออกได้

Version 2.7 เพิ่ม ช่องส่วนลด + ปรับปรุงระบบคำนวนในแบบฟอร์ม + ปรับปรุงช่อง หมายเหตุ ให้แก้ไขได้อิสระมากขึ้น

Version 2.8 ปรับปรุงฟอร์ม ใบหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 53, ใบแนบ ภ.ง.ด. 53, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้ + ระบบคำนวนในแบบฟอร์ม

Version 2.9, 3.0 ปรับปรุงฟอร์ม ใบแนบ ภ.ง.ด. 53 + เพิ่มหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษี รวบรวมโดย account.co.th

Version 3.1, 3.2 ปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ ปรับแต่งข้อความในคอลัมภ์ให้สวยงาม + ใส่ตัวเลข หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้เอง (1, 1.5, 3 ฯลฯ)

Version 3.3 ในโหมดภาษาอังกฤษ ตัดคำว่า baht ออก เพื่อรองรับค่าเงินทุกสกุลเงิน ผู้ใช้งานสามารถใส่หมายเหตุได้เองว่าใช้สกุลเงินอะไร เช่น * Price in USD เป็นต้น (เข้าหน้าแบบฟอร์ม กด Ctrl+F5 เพื่อ Reload JavaScript)

Version 3.4, 3.5 ปรับปรุงระบบสมาชิก

Version 3.6 เพิ่มระบบสร้างเอกสารซ้ำ (Duplicate Document) ช่วยประหยัดขั้นตอนในการ กรอกเอกสาร, มีสำเนาเอกสารเดิมเก็บไว้ทุกครั้งที่มีการแก้ไข

Version 3.7 ปรับปรุงทุกแบบฟอร์มให้สามารถกรอกตัวเลขแบบมี คอมม่า (,) และ จุดทศนิยม (.) ได้ / ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Version 3.8 ปรับปรุงแก้ไข ปุ่มสร้างเอกสารซ้ำ (Duplicate Document) ที่เมื่อคลิกแล้วมี Error ทำให้สร้างเอกสารซ้ำไม่ได้, เพิ่ม Option ให้สามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกเอกสารที่สร้างซ้ำ เป็นประเภทใด เช่น สร้างเอกสารซ้ำจาก ใบเสนอราคา แต่ต้องการบันทึกเอกสารใหม่เป็น ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสาร ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ๆ หลายครั้ง

Version 3.9 สามารถใส่รูปภาพพลายเซ็นของท่าน ในทุกแบบฟอร์มได้ (ลายเซ็น ขนาด 200px x 50px ไฟล์ประเภท .gif .jpg หรือ .png), ยกเลิกแบบฟอร์ม ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้

Version 4.0 สมาชิกประเภท Sponsor Member สามารถ Upload โลโก้, ตราประทับ, ลายเซ็น เก็บไว้บน Server ของเราโดยไม่ต้องไปใช้บริการรับฝากรูปกับที่อื่น

Version 4.1, 4.2 ปรับปรุงแบบฟอร์มให้รองรับรายการสินค้า 1-20 รายการ (1-5 รายการ สำหรับการพิมพ์แผ่นเดียว, 6-20 รายการ สำหรับการพิมพ์สองแผ่น)

Version 4.3 ปรับปรุงแก้ไข การลบลายเซ็นออกจากแบบฟอร์ม ให้ลบง่ายเหมือนการลบโลโก้และตราประทับ เมื่อลบลายเซ็นแล้วสามารถพิมพ์ชื่อหรือปล่อยว่างได้

Version 4.4 แก้ไขปัญหา เมื่อมีการการบันทึกเอกสารใหม่ เวลาเรียกกลับมาแก้ไข แล้วพบ Error, แก้ไขปัญหา สร้างเอกสารซ้ำแล้วพบ Error

Version 4.5 เพิ่มวิธีการซ่อนรูปภาพ โลโก้ / ตราประทับ / ลายเซ็น ในแบบฟอร์ม โคยไม่ต้องคลิกลบออกทุกครั้ง ดูวิธีทำในหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

Version 4.6 แก้ไขปัญหาเวลา เรียกดู/แก้ไขเอกสาร/สร้างแบบฟอร์มซ้ำ ยอดรวมสุทธิที่เป็นตัวอักษร แสดงไม่ตรงกับ ยอดรวมสุทธิที่เป็นตัวเลข

Version 4.7 ปรับปรุงแบบฟอร์มเพิ่มไฮไลท์ช่องกรอกข้อมูล / ปรับขนาดฟอร์มเป็นแบบ Relative สามารถเพิ่่มจำนวนรายการสินค้าหรือบริการได้ไม่จำกัด

Version 4.8, 4.9 เพิ่มแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือสัญญาเงินกู้ ในหมวดแบบฟอร์มอืน ๆ / ปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบหักภาษี ณ ทีจ่าย

Version 5.0 เพิมแบบฟอร์ ใบสำคัญรับ / ใบสำคัญจ่าย / บิลเงินสด

Version 5.1 เพิ่มแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินค่าเช่าหอพัก + นำแบบฟอร์ม ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ กลับมาให้บริการ หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว / แก้ไขรูปภาพตัวอย่างลายเซ็นไม่แสดง / ปรับปรุงสัญญากู้เงิน แปลงจำนวนเงินกู้ตัวเลขเป็นตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ

Version 5.2 เพิ่มแบบฟอร์ม ใบเบิกเงิน / ปรับปรุงเมนูในทุกแบบฟอร์ม

Version 5.3 เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วคลิกเปลี่ยนหน้าโดยที่ยังไมได้ทำการบันทึกข้อมูล

Version 5.4 แก้ไข เวลาสร้างเอกสารซ้ำแล้ว เอกสารใหม่ที่บันทึกไม่ตรงประเภทกับเอกสารที่เลือก

Version 5.5 ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความใต้ลายมือชื่อ (ผู้จัดทำเอกสาร, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้จ่ายเงิน, ผู้รับเงิน, ผู้สั่งซื้อ, ผู้จัดส่งสินค้า, ผู้รับสินค้า, ผู้รับใบวางบิล, ผู้รับใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) ได้เองตามต้องการ / แก้ไขระบบเมนู เวลาแก้ไขเอกสาร/สร้างซ้ำเอกสาร ตรงเมนูชื่อประเภทเอกสารไม่เป็นไฮไลท์ / ปรับปรุงการแสดงรูปภาพ โลโก้, ตราประทับ, ลายเซ็น

Version 5.6 แก้ไข บันทึกเอกสารแล้ว เรียกกลับมาดูหรือแก้ไข ข้อมูลใน ช่องรายละเอียด (Description) แสดงไม่ครบ

Version 5.7 แก้ไข บันทึกเอกสารแล้ว เรียกกลับมาดูหรือแก้ไข ข้อมูลในช่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่แสดงตัวเลข + ปรับปรุงแบบฟอร์มสมัครสมาชิก / แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว + ท่านสามารถ สมัคร/ยกเลิก การรับจดหมายข่าว (Newsletter) ทางอีเมล์ ได้เอง

Version 5.8 ปรับปรุง Engine ระบบสมาชิก (Register/Suspend/Reactive/Delete), ระบบจดหมายข่าว (Subscribe/Unsubscrib), เพิ่มรายงานจำนวนเอกสารที่บันทึกไว้

Version 5.9 ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อรองรับจำนวนรายการในแบบฟอร์มได้สูงสุด 60 รายการ

Version 6.0 เพิ่มแบบฟอร์ม 2 ภาษา    แสดงสถานะเอกสาร  สร้างเอกสารใหม่  แก้ไขเอกสาร  สร้างซ้ำเอกสาร

Version 6.1 เพิ่มฟังก์ชั่นการเปลี่ยนสีของแบบฟอร์มเอกสาร เพิ่มความสวยงามตอนสั่งพิมพ์

Version 6.2 ปรับปรุงไฟล์ CSS ของทุกแบบฟอร์ม, หนัาจัดการเอกสาร เพิ่มปุ่มแสดงรายการเอกสารทั้งหมด-แยกตามประเภท และจะเพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาเอกสารในเวอร์ชั่นถัดไป

Version 6.3 ปรับปรุงให้ทุกแบบฟอร์ม ในทุกสถานะ (สร้างเอกสารใหม่/แก้ไขเอกสาร/สร้างซ้ำเอกสาร) สามารถเปลี่ยน แบบภาษี/ภาษา/สีของเอกสาร ได้ตามต้องการ

Version 6.4 ปรับปรุงช่องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ท่านสามารถปรับขนาดได้เอง ดูตัวอย่างในหน้าสร้างเอกสารใหม่ / ปรับปรุง CSS เวลาสั่งพิมพ์เอกสารจะไม่แสดง icon ปรับขยายช่องกรอกข้อมูล

Version 6.5 แก้ไข ในหน้าจัดการเอกสาร เอกสารไม่มีเลขที่จะไม่สามารถเปิดดู/แก้ไขได้ ==> ระบบจะเปลี่ยนเอกสารไม่มีเลขที่ให้เป็น รหัสประเภทเอกสาร + #REF. ของเอกสาร เช่น QUO-1454 ให้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเปิดดูและแก้ไขเลขที่เอกสารได้ตามต้องการ

Version 6.6 ปรับปรุงระบบแบบฟอร์ม 2 ภาษา / ในหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก เพิ่มช่องบันทึกข้อมูลชื่อและที่อยู่ร้านค้า/บริษัท/กิจการ เป็นภาษาอังกฤษ เวลาคลิกเปลี่ยนภาษา ช่อง ชื่อ-ที่อยู่ ของร้านค้าในแบบฟอร์มจะเปลี่ยนภาษาให้โดยอัตโนมัติ

Version 7.0 เพิ่มระบบจัดการข้อมูลลูกค้า (เพิ่มรายชื่อลูกค้า/ดูข้อมูลลูกค้า/แก้ไขข้อมูลลูกค้า/ลบข้อมูลลูกค้า), เพิ่มระบบ Auto Fill สามารถดึงข้อมูลลูกค้าไปกรอกในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ, ปรับปรุงแบบฟอร์มให้รองรับระบบ Auto Fill กรุณาอ่านรายละเอียด คู่มือการใช้งาน ในหน้า สร้างเอกสารใหม่

Version 7.1 ปรับปรุงแบบฟอร์ม เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลลูกค้า, เปลี่ยนปุ่ม   ดึงข้อมูลทชื่อที่อยู่ลูกค้า  เป็นแบบ Window Popup

Version 7.2 ปรับปรุุงระบบจัดการข้อมูลลูกค้า, ปรับปรุงระบบค้นหาข้อมูลลูกค้า

Version 7.3 ปรับแบบฟอร์มเอกสารเพิ่มคำอธิบาย, ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บวันที่จัดทำเอกสาร, ปรับปรุงหน้าจัดการเอกสาร เพิ่มการแสดงเอกสารตามช่วงวันที่กำหนด, แสดงยอดรวมรายรับ-รายจ่าย, ยอดรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, เพิ่มปุ่มสั่งพิมพ์ตารางรายการเอกสาร

Version 7.4 เพิ่มปุ่ม   ส่งอีเมล์ถึงลูกค้า  ในหน้าแบบฟอร์มเอกสาร/หน้าระบบจัดการเอกสาร/หน้าระบบจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ท่านสามารถส่งเอกสาร PDF ให้ลูกค้าทางอีเมล์ ผ่านระบบ Form Mail ของเรา

Version 7.5 ปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ Android / iPhone, Android Tablet / iPad แต่ขอแนะนำให้ใช้งานบน Desktop / Notebook จะทำงานสะดวกกว่า

Version 7.6 ปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย, ใบแนบ ภ.ง.ด., หนังสือมอบอำนาจ, สัญญากู้เงิน พิมพ์กระดาษ A4 ไม่ตกหน้า

Version 7.7 แก้ไข เวลาบันทึกเอกสารแล้วในหน้าจัดการเอกสารไม่แสดงเลขที่เอกสารและประเภทเอกสาร, ปรับปรุงระบบบันทึกวันที่สร้างเอกสาร

Version 7.8 เพิ่มแบบฟอร์มใบลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอดบุตร, ลาพักร้อน, อื่น ๆ (แบบฟอร์มมาตรฐานใช้ได้ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน), ปรับปรุงระบบเมนู, ปรับปรุงระบบแก้ไข-สร้างซ้ำเอกสาร, ปรับปรุง ปุ่ม ดึงข้อมูลลูกค้าในหน้าแบบฟอร์ม, ปรับปรุงระบบ หน้าต่าง Popup ที่ใช้ แสดงรายชื่อลูกค้า - ค้นหารายชื่อลูกค้่า - เพิ่มรายชื่อลูกค้า,

Version 7.9 เพิ่มบริการใหม่ เปิดดู/สั่งพิมพ์เอกสาร PDF ออนไลน์ ผ่าน Web Service โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

Version 8.0 ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก, ปรับปรุงระบบเมนู, เพิ่มระบบ Member Get Member สมาชิกแนะนำสมาชิก โดยสมาชิก ทั้ง Free Member และ Sponsor Member สามารถนำลิงค์ที่มีรหัส UserID เช่น https://docform.siamecohost.com/?aff=413 ไปแชร์ผ่าน Social Network Twitter/Facebook หรือ แชร์ผ่านระบบอีเมล์ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อสะสม Points แลกรับของรางวัล ดูรายละเอียดได้ใน พื้นที่เฉพาะสมาชิก

Version 8.1 แก้ไข
- หน้า Login ปรับปรุง ช่อง Username ให้รองรับ Username ยาว ๆ เพื่อรองรับสมาชิกที่่ใช้ Email เป็น Username
- แก้ไขปัญหาเวลาเวลาบันทึกเอกสาร ใน Mode แก้ไข / สร้างเอกสารซ้ำ แล้วปุ่ม บันทึกเอกสาร ไม่ทำงาน
- แก้ไขปัญหาเวลาบันทึกเอกสาร ใน Mode แก้ไข / สร้างซ้ำ แล้ว เลขที่เอกสารหาย
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ, สัญญากู้เงิน, ใบลาต่าง ๆ
- แก้ไข Form Mail ส่งอีเมล์ถึงลูกค้า ชื่อลูกค้า / ชื่อผู้รับ ในอีเมล์ที่ส่งออกไปไม่ถูกต้อง

Version 8.2 ปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งสินค้า, ใบวางบิล. ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้
- Mode สร้างเอกสารใหม่ ช่องรายละเอียด ช่องหมายเหตุ และ ช่องวิธีการการชำระเงิน จะปรับขนาดตามความยาวตัวอักษรที่ท่านกรอกโดยอัตโนมัติ (Auto Resize)
- Mode แก้ไข/สร้างเอกสารซ้ำ คลิกที่ ช่องรายละเอียด ช่องหมายเหตุ และ ช่องวิธีการการชำระเงิน คลิกเม้าส์ 1 ครั้ง ช่องจะขยายขนาดให้โดยอัตโนมัติ (Auto Resize)
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ, สัญญากู้เงิน, ใบลาต่าง ๆ เพิ่มขนาดฟ้อนต์ให้ใหญ่ขึ้น

Version 8.3 เพิ่มแบบฟอร์มใหม่ ลำดับที่ 20 หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ (หนังสือทวงหนี้) อยู่ในหมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ

Version 8.4 (สำคัญ) ปรับปรุง Javascript ของเอกสารหลัก และเ ปรับปรุง CSS ของเอกสารเพิ่มเติม, ปรับปรุงระบบเมนูหน้าสร้างเอกสารใหม่

Version 8.5
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ, สัญญากู้เงิน, หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ เพิ่มระบบบันทึกข้อมูล เก็บไว้ใน Auto Save Form พร้อมปุ่ม Clear Form ให้ท่านสามารถลบข้อมูลออกจาก Auto Save Form ได้
- ปรับปรุงทุกแบบฟอร์ม (ที่มีปุ่ม เพิ่มรายการใหม่ และปุ่ม ลบรายการ) ให้รองรับฟังก์ชั่น Auto Resize Textbox, ปรับปรุง javascript

Version 8.6
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, ใบเบิกเงิน, บิลเงินสด, ใบเสร็จค่าเช่าหอพัก, ใบลา เพิ่มระบบบันทึกข้อมูล เก็บไว้ใน Auto Save Form พร้อมปุ่ม Clear Form ให้ท่านสามารถลบข้อมูลออกจาก Auto Save Form ได้
- ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลใน Auto Save Form แยกข้อมูลแต่ละแบบฟอร์มเป็นอิสระ, สามารถเลือกลบข้อมูลของแต่ละแบบฟอร์มได้ (จากเดิมที่ี่ต้องลบข้อมูลทั้งหมดทุกแบบฟอร์มในครั้งเดียวกัน)
- เพิ่มปุ่ม ลบข้อมูลทุกแบบฟอร์ม เพื่อสามารถลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน Auto Save Form ออกได้
- ปรับปรุงการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ iPad/Android Tablet ให้สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกแบบฟอร์ม, มี ปุ่ม เพิ่มรายการใหม่ และปุ่ม ลบรายการ เช่นเดียว กันกับ Version บน PC/Notebook (หากจะใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขอแนะนำให้ใช้ขนาด 8 นิ้ว ขึ้นไป)

Version 8.7
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งสินค้า, บิลวางบิล, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน ให้สมาชิก Free Member สามารถ บันทึกข้อมูล เก็บไว้ใน Auto Save Form ได้, Sponsor Member สามารถบันทึกเอกสารไว้ใน MySQL และ Auto Save Form ได้ กรุณาดูรายละเอียด วิธีการจัดเก็บข้อมูลของเอกสารประเภทต่าง ๆ ได้ที่หน้า คู่มือการใช้งาน

Version 8.8
- เพิ่มแบบฟอร์มใหม่ หนังสือสัญญาเช่าบ้าน + ปรับปรุง ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าหอพัก (เปลี่ยนชื่อเป็น ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าหอพัก) มีระบบบันทึกข้อมูล เก็บไว้ใน Auto Save Form พร้อมปุ่ม Clear Form ให้ท่านสามารถลบข้อมูลออกจาก Auto Save Form ได้
- แก้ไขลิงค์แนะนำสมาชิก ตรง ?aff= ไม่แสดงรหัสสมาชิกผู้แนะนำ ลิงค์ที่ถูกต้องจะเป็น https://docform.siamecohost.com?aff=รหัสสมาชิก เช่น ?aff=413 เป็นต้น
- พื้นที่ Dashboard เพิ่มสถานะการตรวจสอบว่า Web Browser ที่ท่านใช้งานรองรบการจัดเก็บข้อมูลใน Auto Save Form หรือไม่
- ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน แยกเนื้อหาเป็นสัดส่วน คลิกเลือกหัวข้อ-เนื้อหา ที่ต้องการอ่านได้

Version 8.9
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ ให้สมาชิก Free Member สามารถ บันทึกข้อมูล เก็บไว้ใน Auto Save Form ได้, Sponsor Member สามารถบันทึกเอกสารไว้ใน MySQL และ Auto Save Form ได้
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือสัญญาเช่าบ้าน, ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, ใบเบิกเงิน
- เพิ่มแบบฟอร์ใหม่ To-do List / Check List พร้อมระบบบันทึกข้อมูล เก็บไว้ใน Auto Save Form
- ยกเลิก แบบยื่นรายการ ภงด.53 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร PDF จากกรมสรรพากร แทนได้
- เพิ่มแบบฟอร์ใหม่ ใบรับสินค้า พร้อมระบบบันทึกข้อมูล เก็บไว้ใน Auto Save Form

Version 9.0
- เพิ่มแบบฟอร์ใหม่ หนังสือยินยอมของคู่สมรส, หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
- ปรับปรุงระบบเมนู, ปรับปรุง ไฟล์ CSS/JavaScript ทั้งระบบ

Version 9.1
- ปรับปรุงระบบส่งอีเมล์ถึงลูกค้า เพิ่มช่องให้กรอกรายละเอียดที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ ได้เองตามต้องการ
- ปรับปรุงระบบ Dashboard แสดงสถิติการส่งอีเมล์ถึงลูกค้า

Version 9.2
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือสัญญากู้เงิน, หนังสือสัญญาเช่าบ้าน
- เพิ่มแบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้ใข้สถานที่
- ปรับปรุงระบบส่งอีเมล์ถึงลูกค้า ตรวจสอบไฟล์แนบ ป้องกันการส่งเมล์โดยที่ยังไม่ได้แนบไฟล์
- เพิ่มแบบฟอร์ม หนังสือสัญญาเช่าซื้อ

Version 9.3
- เพิ่มแบบฟอร์ใหม่ หนังสือสัญญาเช่า (ทั่วไป), ใบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์, เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ปรับปรุงหน้าแบบฟอร์มภาษีจากกรมสรรพากร (28 แบบฟอร์ม)
- เพิ่มแบบฟอร์ใหม่ หนังสือยินยอม (ทั่วไป), หนังสือสัญญาซื้อขาย
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือสัญญาซื้อขาย (แก้ไขยอดรวมตัวอักษร)
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ (แก้ไขยอดรวมตัวอักษร)
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม หนังสือสัญญาเช่าซื้อ (แก้ไขยอดรวมตัวอักษร)
- ปรับปรุง CSS/JavaScript

Version 9.4
- ปรับรุงแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ, สัญญากู้เงิน, สัญญาเช่าบ้าน, ใบลางาน, หนังสือยินยอมของคู่สมรส, หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่, ปรับปรุง หนังสือยินยอม (ทั่วไป), สัญญาซื้อขาย, สัญญาเช่าซื้อ ตรงช่องลงนามใต้ลายเซ็น ให้สามารถพิมพ์ชื่อ (...ตัวบรรจง...) ได้
- เพิ่มแบบฟอร์ม หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน

Version 9.5
- เปลี่ยนชื่อโดเมนเป็น https://docform.siamecohost.com โดเมนเก่า https://docform.siamecohost.com ยังคงใช้งานได้จนถึงสิ้นปี 2567 แต่จะ Redirect มาที่ชื่อโดเมนเนมใหม่แทน ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากท่านสมาชิก ให้จดชื่อโดเมนเนมใหม่เอาไว้ หรือ เมื่อเข้าหน้าโดเมนเนมใหม่แล้วให้ทำการ Bookmark เก็บเอาไว้
- หากท่านพบปัญหา รูป Logo, ตราประทับ, ลายเซ็น ที่ท่านเคย Upload ไว้ไม่แสดง กรุณาทำการ Upload ใหม่อีกครั้ง (ในหน้า แก้ไขข้อมูลสมาชิก) ทางทีมงานต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวก

Version 9.6
- ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน หัวข้อ การสั่งพิมพ์/บันทึกเอกสารเป็น PDF - เวลาสั่งพิมพ์ หากเลือก Paper size เป็น A4 หัวเอกสารด้านบนจะตกขอบ แนะนำให้เปลี่ยน Paper size เป็น Letter แทน เป็น Bug ของ Google Chrome Web Browser ขอแนะนำให้ Update Version ล่าสุด คือ Version 126.0.6478.127 (Official Build) (64-bit)) โดยทำการ Copy URL นี้ chrome://settings/help ไปวางในช่อง Address bar ของ Google Chrome แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะทำการ Update Version ล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ

Version 9.7
- ปรับปรุง หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เพิ่มช่อง วิธีการชำระเงิน (TH/ENG)
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม เอกสารหลัก (แถบเมนูสีชมพู) ดึงข้อมูลวิธีการชำระเงิน (TH/ENG) มากรอกให้โดยอัตโนมัติ โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้เองตามต้องการ
- ปรับปรุง Database ใหม่ *** หากท่านพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย ***
- ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน หัวข้อ การสั่งพิมพ์/บันทึกเอกสารเป็น PDF - เวลาสั่งพิมพ์ แล้วหน้า Preview เอกสารมีขนาดเล็กผิดปกติและมีเครื่องหมาย +/- หน้าเอกสาร สาเหตุเกิดจาก Plug-in บางตัวของ Google Chrome กรุณาอ่านวิธีแก้ไขในหน้า คู่มือการใช้งาน

กลับด้านบน

สมัครสมาชิก ฟรี Login เข้าใช้งาน ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งาน


Power by siamecohost.com Report bug or Ask Question Click Here!

Copyright 2014-2030 docForm.Siamecohost.Com

ขอแนะนำ SSL.Siamecohost.Ccm จำหน่าย SSL Certificate ใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาไม่แพง